Privātuma politika

SIA “METĀLA ALIANSE” (SABIEDRĪBA), veicot personas datu apstrādi, apņemas aizsargāt personu datu privātumu. SABIEDRĪBA veiktā personas datu apstrāde pakļauta Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regulai (VDAR), kā arī LR attiecīgajiem tiesību aktiem. Šajā privātuma politikā vispārīgi aprakstīts veids, kādā SABIEDRĪBA apstrādā un aizsargā fizisko personas datus. Papildu informācija par personas datu apstrādi ir iekļauta līgumos un citos ar SABIEDRĪBA sniegto pakalpojumu sniegšanu saistītos dokumentos.

 

Definīcijas:

Pārzinis - Jūsu Personas datu Pārzinis ir SABIEDRĪBA, kurai esat iesniedzis savus personas datus, pamatojoties uz līgumattiecībām vai pirmslīgumiskām attiecībām, vai arī kuras preces un pakalpojumus jūs (vai tā juridiskā persona vai veidojums, kuras patiesais labuma guvējs un/vai pārstāvis jūs esat) plānojat iegādāties.

Klients - fiziska persona, kura izmanto vai ir paudusi nodomu iegādāties SABIEDRĪBA preces un pakalpojumus.

VDAR - Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Personas dati - jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz identificētu vai identificējamu Klientu vai citu fizisku personu, kuras dati tiek apstrādāti saskaņā ar šo Privātuma politiku un piemērojamajiem tiesību aktiem (piemēram, klienta, kas ir juridiska persona, patiesais labuma guvējs, pārstāvis, darbinieks).

Apstrāde - jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tostarp to vākšana, ierakstīšana, saglabāšana, grozījumu veikšana, piekļuves nodrošināšana, pieprasīšana, nodošana utt.).

Pakalpojums/prece - jebkurš SABIEDRĪBA sniegts pakalpojums un/vai pārdota prece.

 

 

I. Vispārīga informācija

 

Kādos gadījumos šī Privātuma politika tiek piemērota?

Šī Privātuma politika tiek piemērota gadījumos, kad jūs izmantojat, esat izmantojis vai esat paudis nodomu vai interesi iegādāties SABIEDRĪBA Pakalpojumus/Preces. Tā attiecas arī uz gadījumiem, kad jūs esat netieši saistīts ar kādu Pakalpojumu (piemēram, kā nodrošinājuma sniedzējs, apdrošinātā persona apdrošināšanas līgumā vai korporatīvo vai privāto klientu pārstāvis). Tāpat tā attiecas uz gadījumiem, kad attiecības ir nodibinātas vēl pirms šīs Privātuma politikas stāšanās spēkā, kā arī, ja jūs esat sniedzis un/vai SABIEDRĪBA iegūst jūsu Personas datus.

 

Kādi mani Personas dati tiek apstrādāti?

Precīzs apstrādājamo Personas datu kopums ir atkarīgs no Pakalpojuma/preces veida un attiecībām ar SABIEDRĪBU. Mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai nodrošinātu un uzlabotu Pakalpojumu/preču pārdošanas servisu. Turklāt SABIEDRĪBA apstrādā arī savu korporatīvo, privāto klientu un piegādātāju pārstāvju personas datus. Mūsu apokopotie un apstrādātie Personas dati ietver šādu informāciju: - identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, otrs vārds, personas kods (nacionālais identifikācijas numurs, klienta identifikācijas numurs), dzimšanas datums, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs; - kontaktinformācija, piemēram, adrese saziņas nolūkiem, korespondences adrese, tālruņa numurs (piemēram, fiksētais un mobilais numurs), e-pasta adrese. Citi dati: videonovērošanas dati, piemēram, video ieraksti SABIEDRĪBAS struktūrvienību teritorijās. SABIEDRĪBA neapstrādā sensitīvus datus, kas attiecas uz jūsu veselību, tautību, reliģisko vai politisko pārliecību, izņemot tiesību aktos noteiktajos gadījumos vai īpašos gadījumos, kad, piemēram, jūs šos datus atklājat, izmantojot Pakalpojumus (piemēram, norādot maksājuma informācijā).

 

Kādā veidā SABIEDRĪBA vāc manus Personas datus?

Pamatā SABIEDRĪBA iegūst Personas datus tieši no personas, uz kuru šie dati attiecas. Piemēram, ja jūs piesakāties Pakalpojumu/preču pirkšanai, sazināties ar SABIEDRĪBU vai kādu citu iemeslu dēļ sniedzat SABIEDRĪBAI savu kontaktinformāciju. Dažos gadījumos SABIEDRĪBA iegūst Personas datus no citām personām, kuras nav datu subjekts. Piemēram, kad juridiskas personas perk SABIEDRĪBAS Pakalpojumus/preces, kurus saņem, transportē vai kā citādi ar to saistīti to darbinieki. Šādos gadījumos SABIEDRĪBA pieprasa, lai datu subjekti tiek informēti par viņu Personas datu izpaušanu SABIEDRĪBAI, kā arī par šādas Personas datu Apstrādes nolūkiem. Turklāt gadījumos, kad jūs sniedzat informāciju par citiem datu subjektiem, SABIEDRĪBA pieprasa, lai jūs iepazīstināt šādus datu subjektus ar SABIEDRĪBAS Privātuma politiku. Personas datus SABIEDRĪBA var sniegt arī trešās personas pēc potenciālā klienta pieprasījuma. SABIEDRĪBA var saņemt Personas datus arī, parakstot dažādus līgumus, kuros otra līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses pārstāvis var nebūt Klients (piemēram, hipotēkas līgums, garantijas līgums, vienošanās, kas noslēgta ar juridisku personu, norādot kontaktpersonu vai pārstāvju datus). Visām SABIEDRĪBAS struktūrvienībām ir piekļuve Personas datiem, kas atklāti SABIEDRĪBAI, ciktāl šāda piekļuve nepieciešama administratīviem nolūkiem vai arī SABIEDRĪBAS leģitīmajās interesēs. Mēs iegūstam jūsu Personas datus no citiem ārējiem avotiem, piemēram, kredītvēstures izpētes (kredītinformācijas) birojiem, publiskiem un privātiem reģistriem, citiem uzņēmumiem un valsts iestādēm, ja tas ir mūsu leģitīmajās interesēs vai arī piemērojamajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

 

Kādēļ SABIEDRĪBA apokopo un apstrādā manus Personas datus?

Jūsu Personas dati SABIEDRĪBAI ir nepieciešami, lai mēs varētu jums pārdot Pakalpojumus/preces. Noteikti Personas dati mums vienmēr būs nepieciešami neatkarīgi no jūsu izvēlētā Pakalpojuma/preces, piemēram, jūsu identifikācijas dati vai kontaktinformācija. Tomēr dažiem Pakalpojumiem to rakstura dēļ būs nepieciešama papildu informācija. Piemēram, aizdevuma vai preces pirkumam uz pēcmaksu nolūkiem mums būs nepieciešama informācija par jūsu ienākumiem, kā arī Jūsu saistībām. Ja Jums ir saistības pret SABIEDRĪBU, kuras vienojoties tiek nodrošinātas ar hipotēku, mums būs nepieciešama informācija par īpašumu, tostarp par tā apdrošināšanu. Lielāko daļu datu SABIEDRĪBA pieprasīs un saņems no Jums, taču atsevišķus datus SABIEDRĪBA iegūs no citiem avotiem, piemēram AS Kredītinformācijas birojs.

 

Vai SABIEDRĪBA izmanto sīkdatnes?

Jā, SABIEDRĪBA izmanto sīkdatnes, kas ir nelielas teksta datnes, kuras tiek saglabātas datorā, viedtālrunī vai citā ierīcē, lai uzlabotu vietnes funkcionalitāti un lietotāja pieredzi. Sīkdatnes ir neliela izmēra faili, ko uz interneta vietnes apmeklētāja galaiekārtu (piemēram, datoru, mobilo tālruni) nosūta apmeklētās interneta vietnes. Sīkdatnes tiek saglabātas interneta pārlūkprogrammas (piemēram, Internet Explorer, Firefox) datņu direktorijā interneta vietnes apmeklētāja galaiekārtas cietajā diskā. Nākamajā reizē, kad interneta vietnes apmeklētājs apmeklē to pašu interneta vietni, interneta pārlūkprogramma lasa sīkdatni un nodod informāciju atpakaļ interneta vietnei vai elementam, kas sākotnēji iestatīja sīkdatni. Sīkdatnes nekādā veidā nerada apdraudējumu interneta vietnes apmeklētāja datoram.

 

Kādas Sīkdatnes SABIEDRĪBA izmanto?

Lai uzlabotu interneta vietņu funkcionalitāti un atvieglotu interneta vietņu lietošanu, interneta vietnēs tiek izmantoti šādi sīkdatņu veidi:

  • Sesijas sīkdatnes: Tās ir pagaidu sīkdatnes, kuras tiek saglabātas tikai tik ilgi, kamēr interneta vietnes apmeklētājs neaizver interneta pārlūkprogrammu pēc piekļuves interneta vietnei. Sesijas sīkdatnes palīdz interneta vietnei atcerēties, ko apmeklētājs izvēlējies iepriekšējā lapā, lai nevajadzētu atkārtoti ievadīt informāciju.

  • Pastāvīgās sīkdatnes: Šīs sīkdatnes pēc SABIEDRĪBAS interneta vietnes apmeklēšanas nejauši izveidota numura veidā tiek saglabātas interneta vietnes apmeklētāja galaiekārtā. Tās identificē interneta vietnes apmeklētāju kā unikālu lietotāju, un, apmeklētājam atgriežoties interneta vietnē, palīdz atcerēties informāciju par apmeklētāju un par darbībām, kuras interneta vietnes apmeklētājs iepriekš ir veicis. Sīkdatnes saglabāšanās laiks interneta vietnes apmeklētāja ierīcē būs atkarīgs no sīkdatnes veida.

  • Sekošanas sīkdatnes: Šīs sīkdatnes SABIEDRĪBA izmanto interneta vietnes struktūras apskates statistikai.

  • Trešo personu sīkdatnes: SABIEDRĪBA izmanto trešo personu, piemēram, uzņēmuma Google, sīkdatnes, lai apkalpotu reklāmas un optimizētu mārketinga komunikāciju. Trešo personu reklāmdevēji izmanto galaiekārtā saglabātās sīkdatnes, lai novērtētu reklāmas efektivitāti un individualizētu interneta vietnes apmeklētājam attēlotās reklāmas saturu. Informācija, ko savāc trešo personu reklāmdevēji, var ietvert tādus datus kā, piemēram, ģeogrāfiskā novietojuma dati (izriet no IP adreses).

 

Kā ierobežot sīkdatņu sagalabāšanu vai noņemt sīkdatnes no gala iekārtas?

SABIEDRĪBAS izmantotās sīkdatnes nesatur interneta vietnes apmeklētāja personas datus un tās nevar izmantot interneta vietnes apmeklētāja personības identificēšanai. Tomēr, ja interneta vietnes apmeklētājs vēlas ierobežot (neatļaut) sīkdatņu saglabāšanu viņa galaiekārtā vai dzēst tajā jau saglabātas sīkdatnes, to ir iespējams izdarīt, izmantojot Interneta pārlūkprogrammas iestatījumus.

 

 

II. Reklāma un tiešais mārketings

 

Kas saņem SABIEDRĪBAS reklāmas un tiešā mārketinga paziņojumus?

Mūsu reklāmas un tiešā mārketinga ziņojumi (piemēram, par mūsu Pakalpojumiem/precēm un saistītām kampaņām) tiek nosūtīti Klientiem, kuri ir piekrituši saņemt tiešā mārketinga un reklāmas piedāvājumus no SABIEDRĪBAS. Šādi Klienti saņem SABIEDRĪBAS piedāvājumus un tiešā mārketinga paziņojumus, izmantojot izvēlētos saziņas kanālus. SABIEDRĪBA var piedāvāt savus Pakalpojumus esošajiem Klientiem, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm.

 

Kā es varu sniegt savu piekrišanu reklāmas un tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanai?

Klienti var sniegt savu piekrišanu reklāmas un tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanai, parakstot tiešā mārketinga piekrišanas veidlapu vai pieprasot tiešā mārketinga ziņojumus ar mums noslēgta līguma ietvaros. Klienti, kuri jau saņem tiešā mārketinga ziņojumus no mums, arī turpmāk pēc VDAR stāšanās spēkā saņems šādus ziņojumus.

 

Kāda veida reklāmas un tiešā mārketinga aktivitātes veic SABIEDRĪBA?

SABIEDRĪBA izsūta piedāvājumus un tiešā mārketinga ziņojumus. Pakalpojumi un produkti var tikt reklamēti arī dažādos SABIEDRĪBAS organizētos klientu pasākumos.

 

Vai es varu iebilst pret manu Personas datu izmantošanu tiešā mārketinga nolūkiem?

Klientiem ir tiesības jebkurā laikā bez maksas iebilst pret viņu Personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem. Lai īstenotu šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar SABIEDRĪBAS struktūrvienību, kuras tiešā mārketinga materiālus vairs nevēlaties saņemt. Klienti var atteikties no mūsu piedāvājuma, kā arī jebkuru citu reklāmas un tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanas, izmantojot e-pasta ziņojumā norādīto saiti vai sekojot citām norādēm, kas sniegtas tiešā mārketinga ziņojumā.

 

 

III. Personas datu aizsardzība

 

Kas var piekļūt maniem Personas datiem?

Jūsu Personas datiem SABIEDRĪBAS ietvaros var piekļūt tikai tās personas, kurām tas ir atļauts. Ja Personas datu Apstrādi SABIEDRĪBAS uzdevumā veic trešās personas, SABIEDRĪBA piesaista tikai tādas trešās personas, kuras sniedz pietiekamas garantijas tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanai, lai Apstrāde atbilstu VDAR un piemērojamo tiesību aktu prasībām un tiktu nodrošināta jūsu tiesību aizsardzība. Apstrādes darbības, kuras veic apstrādātāji (trešās personas), vienmēr reglamentē Privātuma un datu apstrādes līgums vai citi īpaši noteikumi, par kādiem vienojas SABIEDRĪBA un šāds apstrādātājs.

 

Kādā veidā SABIEDRĪBA aizsargā manus Personas datus?

Lai pasargātu jūsu Personas datus no neatļautas piekļuves, nelikumīgas Apstrādes vai izpaušanas, nejauša zuduma, pārveidojumiem vai iznīcināšanas, mēs veicam atbilstošus pasākumus piemērojamo tiesību aktu prasību izpildei. Šādi pasākumi ietver tehniskos pasākumus, piemēram, atbilstošu datorsistēmu izvēle un konfigurācija, attiecīgo savienojumu drošības nodrošināšana, datu un datņu aizsardzība, kā arī organizatoriskus pasākumus, piemēram, piekļuves ierobežošana šādām sistēmām, datnēm un objektiem.

 

 

IV. Jūsu tiesības attiecībā uz Personas datu apstrādi

 

Kādas ir manas tiesības?

SABIEDRĪBA vēlas nodrošināt, ka Personas datu Apstrāde ir samērīga, godīga, likumīga un pārredzama, un visas no piemērojamajiem tiesību aktiem izrietošās personas tiesības ir vienmēr īstenojamas. Jo īpaši jums ir tiesības piekļūt jūsu Personas datiem, kurus SABIEDRĪBA apstrādā. Pēc Jūsu pieprasījuma SABIEDRĪBA apstiprina, vai ar Jums saistīti Personas dati tiek apstrādāti, un sniedz informāciju par Apstrādes nolūkiem, Personas datu kategorijām un Personas datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kam Personas dati ir izpausti; informē Jūs par Apstrādē esošajiem Personas datiem un pieejamo informāciju par to avotiem; sniedz informāciju par Personas datu automatizētās apstrādes loģiku automatizētu lēmumu gadījumā. Jums ir tiesības pieprasīt veikt labojumus neprecīzos Personas datos. Ja Personas datu Apstrādes pamatā ir piekrišana, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šādu piekrišanu, neskarot uz piekrišanas pamata veiktās Apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas. Jums tiesības saņemt Apstrādātos Personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī noteiktos apstākļos tiesības nosūtīt Personas datus citam Pārzinim. Noteiktos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt Jūsu Personas datu dzēšanu vai to Apstrādes ierobežošanu. Jums ir tiesības iebilst pret Personas datu apstrādi noteiktiem nolūkiem un noteiktos apstākļos. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai Latvijā.

 

 

V. Cik ilgi SABIEDRĪBA glabā Personas datus

 

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un ne ilgāk kā nepieciešams. Personas datu glabāšanas laiku nosaka SABIEDRĪBA, un tas ir atkarīgs no attiecīgā līguma un Personas datu Apstrādes pamata. Videonovērošanas ceļā iegūtus Personas datus SABIEDRĪBA glabā līdz desmit dienām, pēc kā tie automātiski tiek dzēsti.

 

 

VI. Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana

 

Kas ir profilēšana?

Profilēšana ir Klientu segmentēšana, izvērtējot personiskus ar fizisko personu saistītos aspektus, lai piemērotu atbilstošu pakalpojumu modeli, pielāgotus mārketinga piedāvājumus.

 

Vai SABIEDRĪBA izmanto profilēšanu?

SABIEDRĪBA neizmanto profilēšanu.

 

 

VII. Videonovērošana

 

Vai SABIEDRĪBA veic videonovērošanu?

SABIEDRĪBA savās struktūrvienībās veic videonovērošanu, kuras mērķis ir noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzība. Videonovērošanas veikšanas tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunkts – apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

 

 

VIII. Nobeiguma noteikumi

 

Šī Privātuma politika nav juridiski saistošs līgums starp SABIEDRĪBU un Klientu; tās ir SABIEDRĪBAS Personas datu aizsardzības vadlīnijas. Tā kā SABIEDRĪBA pastāvīgi uzlabo un attīsta SABIEDRĪBA Pakalpojumus un tīmekļa vietni, SABIEDRĪBA var laiku pa laikam veikt grozījumus Privātuma politikā. Šādu grozījumu rezultātā SABIEDRĪBA nemazinās Jūsu tiesības. Būtisku izmaiņu gadījumā un, ja SABIEDRĪBA uzskatīs, ka tas ir saistoši, SABIEDRĪBA Jūs informēs par izmaiņām ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms tās stājas spēkā, izmantojot SABIEDRĪBA mājas lapu, pasta pakalpojumus, e-pastu vai citā SABIEDRĪBA izvēlētā veidā. Privātuma politika ir pieejama pēc pieprasījuma arī SABIEDRĪBA filiālēs. Jums ir jautājumi? Ja jums ir jautājumi vai bažas saistībā ar SABIEDRĪBA veiktu Jūsu Personas datu apstrādi vai jūs vēlaties īstenot kādu no savām tiesībām, aicinām jūs sazināties ar mums pa tālruni, e-pastu vai rakstveidā.

Ir radušies jautājumi un vēlies, lai mēs Jums atzvanām?
Atstājiet savu telefona numuru un mēs Jums atzvanīsim darba laikā: